Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

Zmluvné strany.

Kupujúcim sa rozumie v elektronickom obchode fyzická alebo právnická osoba, ktorá dobrovoľne a z vlastnej vôle vyplnila a odoslala elektronickú objednávku. Predávajúci je Miroslav Tonka Minestrel, Mojmirova 3014/17, Zlaté Moravce, IČO: 34 396 250, Dič:1026369905

Zmluvné strany sú viazané ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa č.102/2014

pri predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Objednávka a kúpna zmluva

Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetu tým, že vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Kupujúci má povinnosť vyplniť všetky povinné údaje, ktoré sú potrebné pre správne a rýchle vybavenie objednávky. Ak je kupujúcim právnická osoba, alebo SZČO musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH.

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh kúpnej zmluvy, Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky predávajúceho v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu objednaného tovaru, nasledovne:

Ak si kupujúci zvolil formu PLATBY PREVODOM, uhradiť platbu vopred na účet s VS uvedeným na faktúre. Ak si kupujúci zvolil formu platby DOBIERKOU a nezrušil objednávku do 24 hodín od objednania tovaru, zaväzuje sa tento tovar vyzdvihnúť v čo najkratšom termíne od doručenia oznámenia poštou a súčasne tento tovar na mieste uhradiť. Kupujúci má právo požiadať o zaslanie tovaru opakovane. Zaslaním záväznej objednávky predávajúcemu vyjadruje kupujúci s týmito podmienkami svoj súhlas.

Predmet plnenia

Predmetom plnenia je dodávka tovaru uvedeného na stránkach internetového obchodu www.janosikshop.sk a to prostredníctvom internetového obchodu www.janosikshop.sk, na základe objednávky kupujúceho. Objednávka môže byť doručená predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu, e-mailu, osobne, poštou alebo telefonicky. Objednávka je vždy pre kupujúceho záväzná. Cena uvedená u každého druhu tovaru v cenníku je konečná, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú na inej cene. Cena tovaru nezahrňuje náklady na poštovné a dopravu tovaru ku kupujúcemu.

Tovar je zasielaný kupujúcemu Slovenskou poštou na dobierku podľa cenníka alebo obchodnému partnerovi na faktúru.

Dodacia doba a platobné podmienky

Bežná doba expedície tovaru je maximálne 30 pracovných dní.(Expedíciou sa rozumie predanie zásielky Slovenskej pošte alebo kuriérskej spoločnosti). Objednávky sú vybavované v poradí v akom boli doručené predávajúcemu. V prípade, že objednaný tovar nie je v čase doručenia objednávky na sklade, bude kupujúci s touto skutočnosťou oboznámený. Predávajúci si vyhradzuje právo rozdielov v dodávanom tovare vyobrazenom na fotografiách uvedených na stránkach e shopu www.janosikshop.sk z dôvodu výnimočnosti a zachovania originality ponúkaného tovaru. Ak nie je stanovené inak, náklady na dopravu platí kupujúci. Predávajúci je oprávnený plniť predmet objednávky i čiastočne, ale vždy na základe súhlasu kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar vrátane poštovného. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až dňom zaplatenia ceny v prospech predávajúceho v plnej výške.

Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku zlyhania doručovateľa alebo v prípade, kde objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný.

Vrátenie tovaru

Všetok tovar môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru preukázateľným spôsobom. Toto právo vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

Tovar sa vracia osobne, prostredníctvom pošty či kuriérskej služby. Peniaze za už zaplatený tovar budú vrátené najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody. Poštovné náklady na vrátenie tovaru nepreplácame.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy ak bol tovar vyrobený na základe objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpenia od objednávky v prípade, ak sú mu známe skutočnosti, pre ktoré by si kupujúci tovar neprevzal, alebo sa jedná o objednávku s nepravdivými, nepresnými alebo neúplnými údajmi o kupujúcom.

Internetový obchod

Pred zaslaním objednávky je kupujúci povinný zoznámiť sa s obchodnými a reklamačnými podmienkami. Objednávky uskutočnené formou internetu sú vždy záväzné pre kupujúceho ihneď po odoslaní predávajúcemu.

Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s obchodnými podmienkami predaja a že s nimi súhlasí, čo potvrdzuje vo forme jednoznačného úkonu(označením políčka)

Reklamačný poriadok

Právo na uplatnenie reklamácie

Na všetok predávaný tovar, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Pri mechanickom poškodení výrobku kupujúcim, alebo dopravcom táto záruka zaniká. Skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach kupujúcim, alebo prepravcom táto záruka zaniká. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo vadu reklamovať. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou poštou alebo osobne na adrese, Bernolákova 24, Zlaté Moravce. Reklamovaný tovar je možné doručiť Slovenskou poštou, osobne alebo prostredníctvom prepravcu. Súčasťou reklamácie musí byť jasný písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru alebo poštová doručenka. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje jeden z uvedených dokladov.

Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve zároveň zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za vady:

  • ak si kupujúci vadu spôsobil sám,
  • ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,
  • ak reklamácia odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,
  • pre ktoré bola poskytnutá zľava s ceny tovaru,
  • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním alebo ktoré vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru,
  • spôsobené zásahom kupujúceho alebo inej osoby na tovar, alebo jeho súčasť

Za vadu sa nepovažuje, ak si zákazník objedná výrobu nejakého výrobku a po jeho vyhotovení je nespokojný s prevedením, nakoľko si neprečítal technologické a výrobné postupy uvedené v časti - reklamné služby - kde je uvedený jasný popis.

O prijatej reklamácií sa kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol tovar zakúpený. Ak kupujúci reklamuje vadu tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Práva spotrebiteľa a lehoty na uplatnenie reklamácií

V prípade uznania reklamácie, Vám tovar obratom vymeníme na adrese Bernolákova 24, Zlaté Moravce (ak je este v ponuke), prípadne Vám tovar nahradíme iným alebo Vám vrátime finančnú hotovosť poštou, bankovým prevodom. Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe (2 roky), právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Kupujúci bude o vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mail.